SKO


Od dwóch lat w naszej szkole funkcjonuje SKO (Szkolna Kasa Oszczędności), którą  opiekuje się pani Barbara Meler. Członkami SKO mogą być wszyscy uczniowie szkoły. Ich interesy wobec Banku Spóldzielczego w Krokowej reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO.  Zebrane przez uczniów środki gromadzone są na indywidualnym koncie SKO szkoły. Wpłaty uczniów rejestrowane są natomiast na książeczce, której właścicielem jest członek SKO.


Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna.  Jednym z prowadzonych przez Bank działań edukacyjnych jest konkurs „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym” mający na celu angażowanie uczniów w akcje rozszerzające ich wiedzę i umiejętności oszczędzania. Jego ciekawa oferta edukacyjna, ilość nagród dla uczniów – to pierwszy krok na drodze do innowacyjnego, nowoczesnego i atrakcyjnego SKO.


REGULAMIN  SKO

  1.  Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
  2. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty. 
  3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna. 
  4. Na książeczkę można wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 5 zł.
  5. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o estetyczny jej wygląd.
  6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić to do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem „duplikat".
  7. Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności i wpłaca je do BS
  8. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki.
  9.  Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.