Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

Aleksandra Drab

Godziny pracy

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy :

  1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
  4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki.
  7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
  11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Zadania o których mowa są realizowane we współpracy z :

  • Dyrekcją szkoły
  • Rodzicami
  • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
  • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Poradniami specjalistycznymi
  • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Opieka psychologiczno – pedagogiczna obejmuje:

  • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
    ( Wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
    (Poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
  • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
    (Profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
  • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Kiedy psycholog może pomóc :

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
  • Chcesz podzielić się swoim sukcesem.
  • Nie możesz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami.
  • Chcesz porozmawiać o swoich trudnościach.
  • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc.
  • Masz trudności z nauką lub w kontaktach z innymi ludźmi.
  • Doświadczasz kryzysowej sytuacji (Np. rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka)
  • Chcesz porozmawiać o tym, co Cię denerwuje.
  • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu.

Kilka rad dla rodziców:

  • Bądź przykładem dla swojego dziecka.
  • Przekazuj pochwałę częściej niż uwagę krytyczną.
  • Oglądaj z dziećmi bajki, rozmawiaj o nich.
  • Wysłuchaj zawsze, gdy ma Ci coś do powiedzenia
  • Stawiaj warunki możliwe do spełnienia.
  • Poznaj przyjaciół, kolegów i znajomych Twojego dziecka.
  • Bądź konsekwentny w swoich wymaganiach, szanuj swoje własne słowa i nie ulegaj dziecku
  • Określaj jasno zasady panujące w domu i wyznaczaj granice jego zachowania.
  • Ucz swoje dziecko jak przezwyciężać trudności i jak sobie radzić w problematycznych sytuacjach.
  • Dziecko rozwija się po przez zdobywanie doświadczenia i naukę nowych rzeczy, dlatego nie bądź nadmiernie opiekuńczy.