Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

Aleksandra Drab

Godziny pracy

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy :

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki.
 7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Zadania o których mowa są realizowane we współpracy z :

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Opieka psychologiczno – pedagogiczna obejmuje:

 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
  ( Wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
  (Poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  (Profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Kiedy psycholog może pomóc :

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem.
 • Nie możesz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami.
 • Chcesz porozmawiać o swoich trudnościach.
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc.
 • Masz trudności z nauką lub w kontaktach z innymi ludźmi.
 • Doświadczasz kryzysowej sytuacji (Np. rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka)
 • Chcesz porozmawiać o tym, co Cię denerwuje.
 • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu.

Kilka rad dla rodziców:

 • Bądź przykładem dla swojego dziecka.
 • Przekazuj pochwałę częściej niż uwagę krytyczną.
 • Oglądaj z dziećmi bajki, rozmawiaj o nich.
 • Wysłuchaj zawsze, gdy ma Ci coś do powiedzenia
 • Stawiaj warunki możliwe do spełnienia.
 • Poznaj przyjaciół, kolegów i znajomych Twojego dziecka.
 • Bądź konsekwentny w swoich wymaganiach, szanuj swoje własne słowa i nie ulegaj dziecku
 • Określaj jasno zasady panujące w domu i wyznaczaj granice jego zachowania.
 • Ucz swoje dziecko jak przezwyciężać trudności i jak sobie radzić w problematycznych sytuacjach.
 • Dziecko rozwija się po przez zdobywanie doświadczenia i naukę nowych rzeczy, dlatego nie bądź nadmiernie opiekuńczy.