Sekretariat

 

 

 

 

 

Przyjmowanie interesantów od 9.00 - 13.00

Sekretarz Szkoły, Renata Gacek prowadzi sekretariat szkolny, zajmuje się sprawami dotyczącymi uczniów oraz nauczycieli i archiwizacją dokumentacji szkolnej.

 

Przyjmowanie skarg

i wniosków

codziennie w sekretariacie

 w godzinach pracy

oraz

we wtorki w świetlicy

od godz. 14:00-16:00

 

1. Wyrabianie legitymacji szkolnych.

Aby wyrobić legitymację szkolną należy dostarczyć do sekretariatu aktualne zdjęcie. Należy je podpisać imieniem i nazwiskiem. Poza tym należy również podać datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i klasę, do której obecnie uczęszcza uczeń.

Legitymacje szkolne mogą wyrabiać uczniowie klas I - VI.

Legitymacja szkolna ważna jest do 30 września każdego roku. Przedłużenie ważności tego dokumentu odbywa się co roku od 1 października.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 złotych.

2. Wydawanie duplikatów świadectw.

Absolwent szkoły, który zagubił swoje świadectwo, może uzyskać w sekretariacie szkoły jego duplikat. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych.

3. Karty wypadku.

Ubezpieczony uczeń może starać się o odszkodowanie z tytułu doznanego wypadku, bez względu na to, gdzie wypadek miał miejsce. Wniosek pobiera się po zakończeniu leczenia i po jego wypełnieniu składa się w oddziale PZU we Władysławowie lub sekretariacie szkoły.

4. Przy wypisaniu ucznia ze szkoły rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu szkoły "karty przyjęcia ucznia" wydanej przez szkołę, do której uczeń został przeniesiony.