Pedagog

Pedagog szkolny:

Krystyna Dominik

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek               10.00 - 12.30

Wtorek                         9.00 - 13.40    

Środa                            9.40 - 13.30

Czwartek                      8.45 - 13.45

Piątek                            9.45 - 11.45

 

Przydatne linki:

www.poradniapuck.pl  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku

www.poradniatecza.pl  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 „Tęcza” w Gdańsku

www.centrumrozwoju.gda.pl  Centrum Rozwoju w Gdańsku

www.cdit.pl  Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

www.pomost.pomorskie.pl  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom   z  Nadpobudliwością Psychoruchową i ich  Rodzinom „Pomost”      

www.ptd.edu.pl  Polskie Towarzystwo Dysleksji

www.oke.gda.pl  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

www.niebieskalinia.pl Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                   

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

1.  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów:

- diagnoza środowiska i sytuacji szkolnej ucznia

-  ocena sytuacji wychowawczej

-  diagnoza realizacji obowiązku szkolnego

-  rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych.

2.  Udzielanie wsparcia w procesie edukacyjno-wychowawczym

a) uczniom:

-  analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych

-  określanie form pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

-  opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

b) rodzicom i nauczycielom:

-  wspieranie nauczycieli w działaniach opiekuńczo-wychowawczych

-  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności

   w wychowywaniu dzieci

-  współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także

   z trudnościami w nauce wynikającymi z innych przyczyn

3.  Planowanie i koordynowanie zadań wynikających z programu wychowawczego

     i profilaktyki szkoły.

4.  Działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

5.  Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej oraz rzeczowej uczniom  

     znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

6.  Utrzymywanie stałej współpracy z pracownikami szkoły oraz organizacjami

     i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.