Pedagog

Jesteś tu: » Strona główna » Pedagog

Pedagog szkolny:

 


Krystyna Dominik


Godziny pracy pedagoga szkolnego:


 

Poniedziałek - 10.00  -  12.00

 

Wtorek - 8.45  -  13.30

 

Środa - 9.40  -  13.30

 

Czwartek - 8.45  -   9.50

                   10.35  -  13.40

 

Piątek - 10.00  -  11.45 

 

Przydatne linki:

 

 

www.poradniapuck.pl  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pucku

 

www.poradniatecza.pl  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 „Tęcza” w Gdańsku

 

www.centrumrozwoju.gda.pl  Centrum Rozwoju w Gdańsku

 

www.cdit.pl  Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

 

www.pomost.pomorskie.pl  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom   z  Nadpobudliwością Psychoruchową i ich  Rodzinom „Pomost”      

 

www.ptd.edu.pl  Polskie Towarzystwo Dysleksji

 

www.oke.gda.pl  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

 

www.niebieskalinia.pl Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                   


 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

1.  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów:

 

- diagnoza środowiska i sytuacji szkolnej ucznia

-  ocena sytuacji wychowawczej

-  diagnoza realizacji obowiązku szkolnego

-  rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych.

 

2.  Udzielanie wsparcia w procesie edukacyjno-wychowawczym

 

a) uczniom:

 

-  analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych

-  określanie form pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

-  opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

b) rodzicom i nauczycielom:

 

-  wspieranie nauczycieli w działaniach opiekuńczo-wychowawczych

-  udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności

   w wychowywaniu dzieci

-  współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także

   z trudnościami w nauce wynikającymi z innych przyczyn

 

 

3.  Planowanie i koordynowanie zadań wynikających z programu wychowawczego

 

     i profilaktyki szkoły.

 

4.  Działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

 

5.  Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej oraz rzeczowej uczniom  

 

     znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

6.  Utrzymywanie stałej współpracy z pracownikami szkoły oraz organizacjami

 

     i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.