Modernizacja łazienki

Jesteś tu: » Strona główna » Zapytania ofertowe » Modernizacja łazienki

Modernizacja łazienki

Modernizacja łazienki

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               Jastrzębia Góra, 29.01.2016r.

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA                                                  

im. Stefana Żeromskiego

ul. Słowackiego 4

84-104 Jastrzębia Góra

NIP 587 10 58 518

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na realizację usługi  o wartości szacunkowej poniżej  14 000 euro

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze przesyła następujące zapytanie ofertowe:


I. PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA JEST:

  1. Prace hydrauliczne polegające na demontażu starej instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody i c.o..

 

II. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

 

15.02.2016 r.

 

III.  WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

14 dni przelew po wystawieniu faktury, po uprzednim dokonaniu odbioru robót protokołem odbioru.

 

IV. MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Oferta powinna być przesłana faxem (58 674 90 20) lub e-mailem (spjg@wp.pl) lub dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego ul. Słowackiego 4 84-104 Jastrzębie Góra, do dnia 10 lutego 2016 r. do godz. 13.00 po uprzednich oględzinach miejsca prac będących przedmiotem zapytania ofertowego.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

  1. Wybór oferty nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą cenę brutto.
  2. W przypadku ofert porównywalnych cenowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium.

VI.  OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

  1. Elzbieta Ścibior – dyrektor szkoły
  2. Agnieszka Pogorzały – sekretarz szkoły

       tel./fax 58 674 90 94

 

VII.  INFORMACJE DODATKOWE:

 

Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem

uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu lub kontroli.

 

VIII. UWAGI:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania 
lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.