Opał

Jesteś tu: » Strona główna » Zapytania ofertowe » Opał

Opał

Jastrzębia Góra, dnia 06.10.2017r.

 

 

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze,

ul. Słowackiego 4,

84-104 Jastrzębia Góra.

 

Osoba upoważniona do kontaktów:

Katarzyna Wójciga

tel. 576-839-527

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę opału dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze 

                              

Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

 1. I.   Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem 70 ton węgla kamiennego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie siedziby Szkoły, przeznaczonego na potrzeby produkcji energii cieplnej w okresie od dnia podpisania umowy do 14.04.2018 r.
 2. Wymagane parametry:

- węgiel kamienny gruby – klasa I,

- wartość opałowa 29 tys. KJ,

- zawartość popiołu 5-6%,

- wilgotność 6%,

- siarka do 1%,

- granulacja 20 cm,

- z polskiej kopalni;

 1. Węgiel nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu oraz innych domieszek.
 2. Sprzedawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu świadectwa jakości dostarczonej partii węgla.
 3. Każda dostawa węgla powinna być potwierdzona odpowiednimi aktualnymi dokumentami ( certyfikatami, świadectwami jakości, wynikami badania próbek węgla). Dokumenty te muszą zawierać co najmniej:

- nazwę i adres jednostki określającej parametry węgla,

- producenta, datę badania,

- wartość opałową w stanie roboczym,

- zawartość siarki w stanie roboczym [%],

- zawartość popiołu w stanie roboczym [%].

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania próbek dostarczanego węgla w uprawnionym laboratorium akredytowanym celem kontroli zgodności parametrów węgla z dostarczonym świadectwem jakości.
 2. W ramach zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową.
 3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na dostawę stanowiąca Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
 4. Dostawa zamówionego asortymentu odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 5. Dostawa będzie następowała na podstawie indywidualnych zamówień, a ostateczne rozliczenie wartości dokonanych zakupów będzie przeprowadzone wg faktycznie dostarczonej ilości towaru przy zastosowaniu ceny jednostkowej określonych w Druku oferty Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.

 

II. Sposób sporządzenia oferty

 

 1. Oferta powinna zostać sporządzona według druku oferty Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.
 2. Do oferty należy dołączyć ewentualne pełnomocnictwa.
 3. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 4. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością netto i brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 5. Termin ważności oferty wynosi 20 dni.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: kwojciga@kancelaria-zp.com.pl do dnia 09.11.2017 r. do godz. 13:00.

 

 1. III.  Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje:

 

 1. Druk oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zaproszenia.

 

 1. IV.   Termin złożenia oferty:

 

Do 02.11.2017 roku do godziny 13:00.

 

 1. V.     Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Katarzyna Wójciga

tel. 576-839-527

 

 1. VI.   Kryterium:

 

Kryterium: cena  – znaczenie 100%

 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

 

                                               C min

                                 X  =                 x 100 pkt.

                                                C o

gdzie:

 

X         –   wartość punktowa ocenianego kryterium

C min  –   najniższa cena ze złożonych ofert

Co       –   cena ocenianej oferty

 

VII. Pozostałe informacje:

 

 1. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zaproszeniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zaproszenia bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 5. Projekt umowy stanowiący załącznik 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 do Zaproszenia

 

OFERTA WYKONAWCY

 

 1. I.      Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................

Adres siedziby: .................................................................................................................

NIP:………………………………………............REGON…………………….............………………................

Tel.................................................................Fax..............................................................

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Cena oferty:

 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Cena węgla kamiennego łącznie z transportem za 1 tonę wynosi:

brutto: ………………………………….. zł

słownie :  ……………………………………………….

 w tym  …….. %  podatek VAT  : ………………………………………zł.

netto: …………………………….. zł

słownie :  ……………………………………………….

Wartość ogółemwęgla kamiennego łącznie z transportem za 70 ton wynosi:

Netto: ……………………………..zł 

(słownie: ……………………………………..……………………………………….)

Podatek VAT: …………………..PLN

Brutto: …………..……………. PLN

(słownie: ……………………………………..……………………………………….)

Opis przedmiotu zamówienia: - ilość 70 ton, - węgiel kamienny gruby – klasa I, - wartość opałowa 29 tys. KJ, - zawartość popiołu 5-6%, - wilgotność 6%, - siarka do 1%, - granulacja 20 cm, - z polskiej kopalni;

Ponadto oświadczam(y), że:

 1. Zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Zaproszeniu oraz projekcie umowy, oraz akceptuje je i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
 2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 3. Uważam się za związanego ofertą przez 20 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,
 4. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Zaproszeniu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
 5. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

 

 

 

2.