Projekt edukacyjny 2016/2018

Jesteś tu: » Strona główna » Projekt unijny » Projekt edukacyjny 2016/2018

Projekt edukacyjny 2016/2018

„Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo”


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę u 793 uczniów (w tym 369 dz.) wszystkich 6 szkół kształcenia ogólnego w Gminie Władysławowo, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 152 nauczycieli (w tym 136 k.) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne do 31.10.2018r.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć rozwijających,
  2. Zdiagnozowanie obszarów problemowych i podniesienie wiedzy uczestników zajęć wyrównujących,
  3. Złagodzenie deficytów u uczestników wsparcia terapeutycznego,
  4. Wzrost świadomości własnego potencjału u uczestników doradztwa zawodowego,
  5. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, dzięki wprowadzeniu TIK, metody eksperymentu i nauczania rozwijającego postawy kluczowe dla rynku pracy do codziennej praktyki szkolnej oraz dzięki podniesieniu wiedzy i kompetencji nauczycieli i doposażeniu szkół.

Zasadnicze działania projektu to:

  1. Realizacja zajęć rozwijających i wyrównujących,
  2. Realizacja zajęć dla uczniów ze zdiagnozowanymi deficytami, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnych,
  3. Realizacja zajęć podnoszących wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie zgodnym z planowanym wsparciem dla uczniów,
  4. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół, głównie w kierunku zwiększenia nauczania opartego o TIK.

 

Uczniowie mogą brać udział w więcej niż jedna formach wsparcia w tym samym okresie.


Więcej informacji

 

http://bip.wladyslawowo.pl/Article/id,916.html