Regulamin rekrutacji

Jesteś tu: » Strona główna » Projekt unijny » Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2016

                                                                                                                                    Dyrektora ZOPO we Władysławowie  z dnia 1 grudnia 2016 r


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo”

§  1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udzielania wsparcia w ramach projektu Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo”.
 2. Projekt „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt realizowany jest od 01-12-2016 r. do 31-10-2018 r.
 4. Działania będą realizowane dla Beneficjentów Ostatecznych, wybranych zgodnie
  z zasadami opisanymi w § 5 w sześciu szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo:

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Jastrzębiej Górze,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kazimierza Kuczyńskiego w Karwi,

- Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Gustawa Karola Kańskiego,

- Szkoła Podstawowa nr 3 we Władysławowie,

- Szkoła Podstawowa nr 2 we Władysławowie,

- Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie Gimnazjum.

 1. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans w tym równości ze względu na wiek, płeć.
 2. Rekrutacja odbywa się na terenie szkół biorących udział w projekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Gen J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, pok. 313

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • EFS – Europejski Fundusz Społeczny
 • RPO – Regionalny Program Operacyjny
 • UP – Uczestnik Projektu – uczestnik zajęć rozwijających, wyrównujących i pozostałego wsparcia oraz zajęć dla nauczycieli
 • SPE – Specjalne potrzeby edukacyjne
 • PPP – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • WoD – Wniosek o dofinansowanie projektu
 • Beneficjent – Realizator Projektu – Gmina Władysławowo w partnerstwie z CNJA Edukacja Sp.J. Projekt pn. „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo”.
 • Biuro projektu – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Gen J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, pok. 313

§ 3

Cel projektu

 1. Celem głównym projektu pn. „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo” jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów/uczennic (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) uczęszczających do 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum w gminie Władysławowo w woj. pomorskim (§1 pkt.4) oraz wzrost kompetencji zawodowych
  u nauczycieli/ nauczycielek tych szkół.
 2. Kształtowanie i rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów szkół objętych projektem.
 3. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki.
 4. Bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 5. Stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych; utworzenie pracowni językowych i wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesny sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne.

 

§ 4

Okres realizacji projektu

 1. Projekt, o którym mowa w §1 pkt.1 realizowany będzie w okresie 23 miesięcy
  od 01.12.2016 r. do 31.10.2018 r.

 

§ 5

Zakres wsparcia

 1. Projekt, o którym mowa w §1 pkt.1, obejmuje wsparcie skierowane zarówno do uczniów zdolnych, lecz z uwagi na ograniczenia finansowe i bariery geograficzne nie mogących rozwijać swoich zainteresowań oraz uczniów, u których narastają braki wiedzy, a także wszystkich zainteresowanych tematyką zajęć i chcących podnosić wiedzę i umiejętności oraz do uczniów z SPE. Projekt obejmuje: 

a)      zajęcia rozwijające z języka angielskiego i niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym – 120h/gr.,

b)      zajęcia rozwijające w zakresie kompetencji kluczowych – 60h/gr. (matematyka, język angielski, język niemiecki, informatyka oraz przyroda),

c)       zajęcia interdyscyplinarne oraz kółka przedmiotowe – 60h/gr. (w świecie eksperymentu – zajęcia rozwijające zainteresowania naukowo-techniczne, koło przyrodniczo-geograficzne, koło matematyczno-przyrodnicze, koło młodego przedsiębiorcy oraz koło szachowe)

d)      zajęcia wyrównujące w zakresie kompetencji kluczowych – 30h/gr. (matematyka, język angielski, informatyka),

e)      zajęcia w ramach pozostałego wsparcia: logopedyczne, terapia pedagogiczna, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, arteterapia – 30h/gr.,

f)       indywidualne doradztwo zawodowe – 3h.os.

 1. Uczeń ma możliwość uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.
 2. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia dla nauczycieli w zakresie:

-    posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce – 40h/gr.,

-    rozwijania wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy – 5h/gr.,

-    wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania nauk ścisłych – 5h/gr.,

-    przygotowania prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 8h/gr.

 1. Wykaz zajęć dostępny dla uczniów i nauczycieli ze szkół objętych projektem stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dla każdej szkoły indywidualny – zgodnie z zapotrzebowaniem i diagnozą. 

 

§6

Zasady rekrutacji

 1. Koordynator projektu wraz z przedstawicielem szkoły przeprowadzi w szkołach spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.
 2. Ogłoszenie o projekcie i rekrutacji zamieszczone zostanie na stronie www Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie oraz szkół objętych projektem.
 3. W każdej szkole objętej projektem, będzie działał punkt rekrutacyjny/informacyjny, w którym dostępne będą wszelkie informacje dotyczące projektu oraz druki rekrutacyjne i promocyjne.
 4. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w grudniu 2016 r.

4.1.  Zasady rekrutacji na zajęcia:

4.1.1. Zajęcia rozwijające – 60h/gr.:

a) zasady naboru

-    uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie,

-    uczniowie zdolni, bierni, których udział w zajęciach byłby wskazany będą zgłaszani przez nauczycieli.

b) kryteria naboru

Nabór uczniów na zajęcia rozwijające będzie odbywał się zgodnie punktacją za osiągnięte oceny z przedmiotu. Pierwszeństwo będą miały osoby, które uzyskają najwięcej punktów zgodnie
z wytycznymi: średnia ocen z danego przedmiotu za poprzedni rok szkolny:
3 -1pkt; 4 -2pkt; 5 -3pkt; 6 -4pkt.

c) lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Kolejność na liście określa się na podstawie ilości uzyskanych przez kandydata punktów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się ucznia, który uzyskał najwyższą ilość punktów, a następnie w kolejności malejącej ilości punktów aż do wyczerpania liczby miejsc. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów brana będzie pod uwagę rekomendacja/opinia nauczyciela prowadzącego. Uczniowie, którzy nie zostali, z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika
z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej.

4.1.2. Zajęcia wyrównujące – 30h/gr.:

a) zasady naboru

-    uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie,

-    uczniowie słabsi, bierni, których udział w zajęciach byłby wskazany będą zgłaszani przez nauczycieli.

b) kryteria naboru

Nabór uczniów na zajęcia wyrównujące będzie odbywał się zgodnie punktacją za osiągnięte oceny z przedmiotu. Pierwszeństwo będą miały osoby, które uzyskają najwięcej punktów zgodnie z wytycznymi: średnia ocen z danego przedmiotu za poprzedni rok szkolny:
3 -1pkt; 2 -2pkt; 1 -3pkt.

c) lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

- zgodnie z pkt 2.1.1 lit. c.

4.1.3. Pozostałe wsparcie – 30h/gr., 10h/gr.:

a) zasady naboru

-         uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie,

-         uczniowie z SPE - posiadający wskazania do udziału w zajęciach będą zgłaszani przez nauczycieli/pedagoga/innego specjalistę.

b) kryteria naboru

 • zajęcia logopedyczne – wyniki badań przesiewowych – 2pkt, opinia nauczyciela/ wychowawcy – 1pkt;
 • zajęcia terapii pedagogicznej – orzeczenie z PPP – 2 pkt, opinia pedagoga – 1 pkt;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – orzeczenie z PPP – 2 pkt, opinia pedagoga – 1 pkt;
 • zajęcia z rewalidacji - orzeczenie z PPP – 2 pkt, opinia pedagoga – 1 pkt;
 • zajęcia z arteterapii – opinia pedagoga – 1 pkt;
 • indywidualne doradztwo zawodowe – uczniowie kończący szkołę w danym roku szkolnym – 2pkt, wskazanie wychowawcy – 1pkt.

c) lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

- zgodnie z pkt 2.1.1 lit. c.

4.1.4. Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub ucznia z niepełnosprawnością, obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Wsparcie ucznia młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnością może być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych.

4.1.5. Zajęcia dla nauczycieli:

a) zasady naboru

      - nauczyciele wyrażający chęć uczestnictwa będą zgłaszali się samodzielnie.

b) kryteria naboru

Podczas rekrutacji nauczycieli pod uwagę weźmiemy zatrudnienie przy projekcie tj. fakt czy nauczyciel prowadzić będzie zajęcia w projekcie – 2pkt; rekomendacje dyrektorów szkół – 1pkt.

c) lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Nauczyciele, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z braku miejsc określonych w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce wchodzi kolejny w rankingu nauczyciel z listy rezerwowej.

4.1.6. Jeżeli liczba chętnych będzie niższa niż zakładana, zorganizowane zostaną dodatkowe spotkania z uczniami i ich opiekunami, podczas których zachęcimy młodych ludzi do udziału w projekcie poprzez przedstawienie korzyści z niego płynących.

 1. Zaplanowane w projekcie zajęcia będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów,
  a rekrutacja będzie zgodna z zasadą równych szans oraz będzie opierała się wyłącznie na kryteriach merytorycznych, które nie odnoszą się do wyznania, rasy, przekonań czy niepełnosprawności.

§ 7

Nabór Uczestników Projektu

 1. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani spośród uczniów i nauczycieli szkół wymienionych w §1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na zasadach, o których mowa w §6.
 2. Warunkiem umieszczenia uczestnika na liście rankingowej dla wybranego/wybranych rodzajów zajęć jest wypełnienie i złożenie w punkcie rekrutacyjnym:

- Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik Nr 2 lub 2n do niniejszego Regulaminu),

- Oświadczenia uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych (załącznik Nr 3 lub 3n do niniejszego Regulaminu),

- Oświadczenia uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych (załącznik Nr 4 lub 4n do niniejszego Regulaminu).

 1. Na tej podstawie Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator, Sekretarz Projektu i Dyrektor Szkoły kwalifikuje uczestnika do udziału w projekcie lub w przypadku braku miejsc określonych w projekcie umieszcza go na liście rezerwowej.
 2. Uczeń/nauczyciel, który w wyniku rekrutacji zakwalifikował się do udziału w projekcie, co zostało potwierdzone w protokole Komisji Rekrutacyjnej zostaje pełnoprawnym Uczestnikiem projektu,
  a Beneficjent i UP stają się stronami umowy, której warunki określa Regulamin rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 

§ 8

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia UP wsparcia zgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu i wynikające z WoD projektu.
 2. UP jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w projekcie.
 3. UP przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przewidzianych we Wniosku
  o dofinansowanie projektu (dotyczy zajęć rozwijających i wyrównujących).
 4. UP przysługuje prawo do korzystania z dodatkowego, bezpłatnego transportu zaplanowanego
  w  ramach projektu.
 5. UP zobowiązany jest do rzetelnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, w wyznaczonych przez szkoły terminach.
 6. UP zobowiązany jest do uczestniczenia w egzaminie zewnętrznym zaplanowanym dla zajęć rozwijających z języka angielskiego i niemieckiego.
 7. UP zobowiązany jest do wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów.
 8. UP zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt
  i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu (dot. zakresu realizacji projektu).
 9. UP zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania zajęć ankiet ewaluacyjnych.
 10. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności UP spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 11. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia UP z listy uczestników projektu w przypadku:

-    na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego wraz z podaniem przyczyny rezygnacji, uczestnik ww. wniosek przedkłada do dyrektora szkoły, który niezwłocznie informuje o tym Sekretarza Projektu wraz z propozycją osoby z listy rezerwowej, która ma przystąpić do Projektu,

-    na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub wniosek dyrektora szkoły uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach, 

-    rezygnacji UP z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie, na podstawie informacji uzyskanej od dyrektora szkoły,  

-    w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20 % zajęć.

 

§9

Postanowienia końcowe

 1. Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.
 2. O zaistniałych zmianach Beneficjent niezwłocznie poinformuje UP za pośrednictwem Dyrektorów szkół.
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze projektu, w szkołach realizujących projekt oraz na stronie www Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 4. Załączniki do Regulaminu:

-     Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów i nauczycieli – Załącznik Nr 1,

-     Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń, nauczyciel) – odpowiednio Załącznik Nr 2 lub 2n,

-     Oświadczenia uczestnika projektu w odniesieniu do zbiorów (uczeń, nauczyciel): Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych – odpowiednio Załącznik Nr 3 lub 3n,

-     Oświadczenia uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru (uczeń, nauczyciel): Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – odpowiednio Załącznik Nr 4 lub 4n,

-     Protokół Komisji Rekrutacyjnej – Załącznik Nr 5,

-     Dane uczestnika projektu (do podsystemu PEFS) (uczeń, nauczyciel) – odpowiednio Załącznik Nr 6 lub 6n.